23948sdkhjf

Miljødirektoratet utreder behovet for endringer av produsentansvaret

Miljødirektoratet (MD) har hatt en første gjennomgang av dagens produsentansvarsordninger for å se om de bør endres slik at de blir mer framtidsrettede.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) går Miljødirektoratet gjennom produsentansvaret for å se hvordan ordningene i Norge i dag kan bli mer effektive og robuste, og hvordan de kan bidra til sirkulær økonomi.

Direktoratet gjennomfører dette arbeidet i tre trinn, og har nå sendt sine første vurderinger av behovet for endringer til KLD. I det videre arbeidet vil MD vurdere dette nærmere.

Kartlagt større og mindre utfordringer med ordningene

Direktoratets gjennomgang viser at det er ulike utfordringer med de ulike ordningene. Enkelte kan true effektiviteten og legitimiteten til produsentansvarsordningene, mens andre har mer begrensede konsekvenser. Man ser at det er nødvendig med endringer av regelverket.

Utfordringer vi vil se nærmere på i neste fase

I det videre arbeidet vil Miljødirektoratet ta en mer helhetlig gjennomgang av produsentansvarsordningene, for å se om det er behov for mer omfattende endringer eller kun mindre justeringer for at ordningene skal støtte opp om sirkulær økonomi og være mer robuste og effektive.

MD vil blant annet komme med anbefalinger for å redusere antallet gratis­passasjerer, det vil si produsenter og importører som ikke overholder sitt produsentansvar.

Videre vil man vurdere endringer for å sikre effektiv og hensiktsmessig konkurranse i ordningene.

For å overholde minstekravene i EUs rammedirektiv om avfall vil Miljødirektoratet vurdere om målene for avfallshåndtering bør presiseres, og om det blant annet er nødvendig med presiseringer av kravene til rapportering, informasjonsplikt, og offentliggjøring av informasjon.

Videre vil man se på om det bør settes krav om differensierte vederlag fra produsent og importør for å støtte opp om sirkulær økonomi (økomodulering). I tillegg utredes hvordan nye krav til produsent-ansvar under EUs direktiv om plastprodukter kan gjennomføres, inkludert innføring av produsentansvar for nye produkter som utstyr i plast fra fiskeri- og oppdrettsnæringen.

Vil vurdere behovet for en felles overordnet struktur

Ettersom det er en del problemstillinger som går igjen mener MD det vil være hensiktsmessig å vurdere om det bør etableres en felles overordnet struktur for produsentansvarsordningene i Norge.

Hentet innspill fra eksterne aktører

Som del av arbeidet har Miljødirektoratet hatt innledende kontakt med et stort antall aktører og organisasjoner. Direktoratet har gjennomført innspillsmøter der 46 ulike aktører deltok.

Innspillene til etatens arbeid retter seg mot hvordan dagens ordninger fungerer, og hva som bør vektlegges for å møte nye krav og gjøre at ordningene kan bidra til sirkulær økonomi. Miljødirektoratet vil ha fortsatt dialog med ulike aktører som del av videre arbeid.

 

Kilde: Pressemelding fra Miljødirektoratet

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.266