23948sdkhjf

SFT foreslår miljøgiftforbud i forbrukerprodukter

SFT meldte 28.12.06 at institusjonen foreslår et generelt forbud mot 21 miljøgifter i forbrukerprodukter. Forslaget omfatter ulike produkter av plast, byggevarer, tekstil, maling og lakk, men ikke produkter som bare benyttes til industriell bruk.

SFTs forslag omfatter 10 stoffer som ikke tidligere er regulert på produktområdet: mellomkjedede klorparafiner (MCCP) bisfenol A muskxylen muskketon triklosan de perfluorerte stoffene PFOS og PFOA de bromerte flammehemmerne deka-BDE, HBCDD og TBBPA På oppdrag fra Miljøverndepartementet har SFT utredet utformingen av et eventuelt generelt forbud mot bruk av miljøgifter i produkter rettet mot private forbrukere, konsekvenser av forbudet og behovet for unntak.
Alternativer. Et forbud mot miljøgifter i forbrukerprodukter vil være et viktig bidrag både for å begrense skadelige helse- og miljøvirkninger fra produkter og for å forhindre spredning til miljøet. SFTs konsekvensvurderinger viser at det finnes alternativer på de fleste områdene som blir regulert. Områder der det ikke finnes alternativer, er foreslått unntatt fra forbudet. Vitenskapelig dokumentert. SFT foreslår at forbudet omfatter produksjon, import, eksport og omsetning av forbrukerprodukter som inneholder ett eller flere av de 21 stoffene, når innholdet av stoffet i produktets homogene enkeltdeler er høyere eller lik fastsatte grenseverdier. De 21 stoffene er valgt ut på grunnlag av tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon og kunnskap om forekomst i produkter. SFT har avklart forslaget med andre statlige myndigheter for å unngå at forbudet ikke kommer i konflikt med deres regelverk.
Tidligere forbud videreføres. SFT foreslår videre å utvide reguleringen av 11 stoffer: mykneren DEHP de tinnorganiske forbindelsene TBT og TFT pentaklorfenol de utvalgte tensidene DTDMAC, DODMAC/DSDMAC og DHTDMAC de fire tungmetallene bly, kadmium, kvikksølv, arsen og deres forbindelser I tillegg til de 21 stoffene som foreslås omfattet av forbudet, er det en del stoffer som allerede er totalforbudt i Norge. Dette gjelder blant annet kortkjedete klorparafiner og de bromerte flammehemmerne penta-BDE og okta-BDE.
Unntak. EUs regelverk på produktområdet er bindende for Norge gjennom EØS-samarbeidet. Dette regelverket er for en stor del totalharmonisert, noe som innebærer at Norge i utgangspunktet ikke kan stille strengere nasjonale krav. SFT foreslår derfor unntak der det er nødvendig av hensyn til EUs regelverk, for eksempel for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). SFTs forslag innebærer likevel at enkelte forbrukerprodukter vil forbys i Norge, selv om de er tillatt i andre EU/EØS-land. Forbudsforslaget skal sendes på høring til berørte parter og EU.
Forsvarlig håndtering. Flere av produktene som foreslås forbudt, er farlig avfall når de kasseres. Farlig avfall på avveie er en viktig kilde til utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer. Det er derfor viktig at avfallet samles inn og håndteres på en forsvarlig måte. Forbud vil derfor på lang sikt føre til at mengden farlig avfall går ned.
Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.267