23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Stadig nye utfordringer i Norske Backers utvikling av oppvarmingsløsninger

Mest mulig informasjon før ordreinngåelse gir kunden et mer robust og egnet produkt Norske Backers selgere, konstruktører og produksjonspersonale har lang erfaring og solid kompetanse i design, konstruksjon og produksjon av oppvarmingsløsninger med elektriske varmeelementer, og dette sikrer at våre produkter møter kravene i et bredt spekter av bruksområder. Elektriske oppvarmingsløsninger som dette benevnes ofte som heatere. Sporadisk vil det allikevel dukke opp prosjekter og problemstillinger som utfordrer oss, og dette må hensyntas for at kunden skal ende opp med best mulig produkt. Slike utfordringer dukker gjerne opp i form av prosjekter der vanskelige eller ukjente faktorer spiller inn. Det kan også være reklamasjoner på et produkt, eller avvikende virkemåte ift. kundens forventinger. Dette er saker vi tar lærdom av, og som vi har med oss i fremtidige prosjektberegninger. Jo mere informasjon vi får på et tidligst mulig stadium om produktets installasjons og driftsmiljø, jo mer egnet og robust produkt ender kunden opp med.

Prosessen fra dialog med salgsavdelingen og videre mot konstruksjon, ordre og produksjon

Kundehenvendelser til vår salgsavdeling der behov og krav for en elektrisk oppvarmingsløsning legges fram, er som regel starten på et salg hos Norske Backer. På bakgrunn av opplysningene som oppgis skal det vurderes hvilke av våre produkter som dekker kundens behov.

Dialog mellom kunde og salgsingeniør må derfor inneholde så mye opplysninger som mulig. Kvaliteten på produkt solgt til kunde, henger ofte sammen med kvaliteten på opplysninger gitt i forkant.
Er kundens behov vanskelige å spesifisere, eller passer ikke standardproduktene våre formålet, involveres vår konstruksjonsavdeling for bistand, slik at tilbud kan gis.

Godtas tilbudet, opprettes en ordre og produksjonsprosessen startes.

Informasjonsbehov og påvirkningsfaktorer

Salgsingeniørens dialog med kunde i forkant av en ordreinngåelse, har som formål å få oversikt over alle faktorer som vil påvirke produktets (heaterens) virkemåte, levetid og generell kvalitet – og ikke minst sikkerhet og lovlighet, på en måte som tilfredsstiller kundens behov og lovverkets krav.
Grunnleggende opplysninger å innhente før en ordre overlates til konstruksjonsavdelingen er:

  • Hvilken elektrisk driftsspenning skal det heateren kobles til?
  • Hvilken elektrisk effekt skal den ha?
  • Hva slags medie skal den varme opp?
  • Hva er ønsket driftstemperatur for installasjonen heateren skal virke i?
  • Plassering av heater – innendørs, utendørs, generellt miljø, geografisk osv.

Bransjen kunden tilhører gir oss gjerne en pekepinn om hvilket produkt vi etter hvert vil komme frem til. Er det et rørleggerfirma som trenger noe innen VVS, en aktør i ventilasjonsbransjen som har et behov innen HVAC, eller industrielle aktører som trenger prosessvarme. Noen ganger kan det være oppvarmingsbehov innen olje og gass industrien – enten offshore eller landbasert, kjemisk industri, maritime bransjer eller næringsmiddelproduksjon.

En vesentlig ting som må avklares er hvilket medie som skal varmes opp – luft, væske eller gasser og kjemikalier? I tillegg må det avklares hva som er ønsket driftstemperatur, eller hvordan omgivelsestemperatur eller miljø er der produktet skal driftes?
Vi må også finne ut om kunden har spesielle krav til fysisk belastning på produktet, standarder, krav om trykkbestandighet, eventuelle sertifiseringer og lignende.

Hva kan påvirke sluttresultatet av oppvarmingsløsningen?

Produktet vi leverer må monteres, tilkobles og settes i drift under de samme forutsetninger, medier og miljø som ble lagt til grunn for beregning og konstruksjon av produktet.
Avvik fra dette kan i varierende grad ha påvirkning på virkemåte, effektivitet, levetid, sikkerhet og i noen tilfeller lovlighet.

Varmeelementer i en heater som er designet og tiltenkt brukt i strømmende vann, vil ganske fort overopphetes og brenne i stykker om det brukes i luft.
De samme varmeelementer vil også overopphetes om de brukes i olje, men det tar noe lenger tid før de brenner i stykker. Det vil også føre til forkulling av oljen mot varmeelementenes overflate, og oljens egenskaper forringes eller ødelegges.

Medier

Et elektrisk oppvarmingsprodukt fra Norske Backer er beregnet, designet og tiltenkt bruk i et spesifikt medie, eller i hvert fall et avgrenset utvalg av medier. Om et slik elektrisk oppvarmingsprodukt benyttes i andre medier enn det er tiltenkt, kan det føre til forringelse av mediet, skade på produktet og at dets virkemåte ikke oppfyller kundens ønsker, behov og krav.

Eksempler på faktorer det kan være lett å overse

Det er ikke lett å forutse hvilke medier, kjemikalier eller stoffer en heater kan komme i kontakt med, og noen ganger tenker ikke kunde eller sluttbruker over faktorer som vil påvirke produktet.
Et eksempel er drikkevann fremstilt av sjøvann og renset via omvendt osmoseprosess, som er mer korrosivt enn naturlig ferskvann. Denne prosessen brukes mye på blant annet oljeplattformer og på skip, og derfor må det tas spesielle hensyn om heaterne skal brukes innen disse områdene.

Et annet eksempel er en kunde som ønsket å varme opp et kar med sjøvann til 20-30 grader. Sjøvann er korrosivt, så vi valgte å produsere varmeelementene i titan. Etter ett par måneder røk ene elementet grunnet korrosjon, noe som dette forundret oss, inntil vi fikk avklart at karet ble tappet for vann en gang i uken grunnet vask.
Rengjøringsmiddelets datablad viste at det inneholdt ett stoff som reagerte korrosivt mot titan. Kunden byttet rengjøringsmiddel til noe som ikke inneholdt dette stoffet, og problemet ble løst.

Tredje eksempel er en kunde med vann fra privat brønn som opplevde at elementene i varmtvannsberederen begynte å ryke oftere. Varmtvannsberederen hadde vært i drift i 20 år før første element røk, men så begynte de å ryke årlig. Kunden mente dagens varmeelementer var dårligere enn før.
Undersøkelser viste at levetiden på varmeelementene i berederen ble betydelig redusert etter de begynte med salting av vegen forbi eiendommen. Saltinnholdet i grunnvannet ble da forhøyet og elementene korroderte på grunn av dette.

Derfor er det viktig for oss at det opplyses om alle medier og kjemikalier en elektrisk heater potensielt kan eksponeres for. Ikke bare under drift, men også i forbindelse med lagring, vedlikehold eller renhold. Opplysninger om bruk av eventuelle lagringsbelegg, rengjøringsmidler, kjemikalier og annen miljøeksponering før vi begynner beregning, design og produksjonen av den elektriske heateren, ville gjort at vi hadde valgt et annet materiale.

 
Hva skjer med materialet?

Legeringer av rustfritt og syrefast stål er ikke fullstendig motstandsdyktig mot korrosjon selv om navnet tilsier det. Men de evner bedre å motstå korrosjon enn andre stållegeringer.

Den forhøyde evnen til å motstå korrosjon svekkes ved høye temperaturer, og korrosjonsrisikoen på varmeelementene er større enn ved lavere temperaturer. Korrosjon kan oppstå som punktkorrosjon, spenningskorrosjon, samt andre korrosjonstyper, og oppstår i nær sagt alle slags medier og bruksområder.

Drikkevann inneholder alltid små mengder av ulike stoffer som salter, kalk, humus, jern og mange andre stoffer, men vil allikevel smake bra og være i samsvar med Drikkevannsforskriften.
Til tross for dette kan allikevel disse stoffene forårsake korrosjon på elementer av syrefast stål. Det er foretatt tester hvor salt, mineraler, kalk og lignende ble maksimert innenfor drikkevannsforskriftene og vannet ble varmet opp til 75°C. Varmeelementer i syrefast stål AISI 316L holdt i 4 timer før de fikk overslag grunnet korrosjon.

Kombinasjonen av høy temperatur og tilsettinger eller forurensinger i vannet reduserer levetiden på et element betydelig. Mantelrørets tykkelse på et varmeelement er vanligvis bare 0,4-0,5 mm og oppnår ofte temperaturer som gjør syrefast stål sårbart for korrosjon. I oppvarmingsfasen har overflaten på varmeelementene en mye høyere temperatur enn selve mediet. Norske Backer benytter flere typer metaller i varmeelementene. Hvilket material som benyttes baseres på den informasjon vi får av kunden, kombinert med vår kunnskap og mange års erfaring, men det vil stadig dukke opp nye utfordringer for oss, og det er de vi lærer av.

Kvalitet og få reklamasjoner

Til tross for de faktorene som er nevnt her, har Norske Backer kun 0,05% reklamasjoner i året. Dersom informasjonen om faktorene nevnt over hadde vært kommunisert til oss på et så tidlig stadium som mulig, hadde trolig flere av tilfellene av reklamasjon vært unngått.

Vi er opptatt av å levere produkter av høy kvalitet, og gjør nødvendige tiltak og endringer for å sikre at kvaliteten er tilfredsstillende. Da er vi også avhengige av at slike opplysninger utveksles tidlig.
Noen ganger får vi henvendelser der kunde eller oppdragsgiver kanskje har unaturlig høye krav til materialbruk og komponenter i forhold til produktets angitte bruksområde. Da kan det være at vi gjennom kommunikasjon og dialog kommer frem til et materialvalg og valg av komponenter som blir billigere for kunden.

Vi jobber alltid for å levere holdbare oppvarmingsløsninger som skal kunne stå lenge i det tiltenkte mediet.

Trenger dere industriell oppvarming? Ta kontakt med oss!

Norske Backer AS
Jostein Svendheims veg 8/10
2212 Kongsvinger
Kongsvinger
Norge
Org. nr.: NO919799064

Kontaktperson

Stian Gundersen
Salgs- og markedssjef
+47 95887069 sg@norskebacker.no

Send til en kollega

0.049