23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Lager, og produksjonsoptimering med Monitor ERP

Behovsvurdering i produksjonsbedrifter: Material- og strukturlister sikrer riktige ressurser og materialer for produksjon

Hvordan øke produktiviteten og redusere kostnadene med Monitor ERP ordrestyrt behovsberegning?

I produksjonsbedrifter er fastsettelse av material- og strukturlister en av de viktigste grunndataene. Dette bidrar til å sikre at selskapet forsynes med riktige ressurser og materialer. I denne artikkelen vil vi gi deg en oversikt over temaet behovsvurdering, spesielt ordrestyrt behovsvurdering, og vise deg hva du må være oppmerksom på.

Hva er ressursplanlegging?

Visse kapasiteter og ressurser i bedriften er knappe eller spesielt viktige. Derfor må de tildeles og brukes optimalt, og bør ikke stå ubrukt hvis det er mulig. Dette gjelder ofte de såkalte flaskehalsressursene, som er avgjørende for hvor lenge ordrer forblir ubehandlet i produksjonen, hvor lange gjennomløpstider er, og hvilken arbeidskapital som er bundet. 


Etterspørselstyper

Sluttprodukter, råvarer, enkeltdeler og forsyninger er alle en del av behovene til en produksjonsbedrift. Disse ressursene er delt inn i ulike kategorier. Før du kan begynne å vurdere behov, må du vite hvilke typer behov som finnes. I produksjonen skilles det mellom tre ulike typer etterspørsel:

Primærbehov

Primærbehovet beskriver behovet for sluttprodukter, reservedeler og salgbare mellomprodukter. Disse er derfor salgsklare produkter som du selger til kunder som de er.

Sekundærbehov

Avhengige krav er derimot materialer som kreves for å dekke de primære kravene du trenger for å produsere sluttproduktene. Konkret er dette råvarer, halvfabrikata (monteringer) og enkeltdeler.

Tertiærbehov

Behovet for hjelpe- og driftsmateriell samt sliteverktøy, som er nødvendig under produksjon, omtales som tertiær etterspørsel. Selv om disse varene også kreves i produksjonen, går de ikke inn i produktet.

 

Typer behovsvurdering

Det finnes ulike metoder for å bestemme behov. Dette er den eneste måten du kan utføre kundeordrer i tide uten forsinkelser eller flaskehalser.

Følgende metoder er tilgjengelige for å bestemme krav: 

Forbruksorientert behovsvurdering
Ordrestyrt behovsvurdering
Subjektiv estimering (heuristisk behovsvurdering)
Regelbasert behovsvurdering
 

De to første variantene er spesielt utbredt, så i det følgende vil vi gå nærmere inn på den forbruksrettede og ordrestyrte kravfastsettelsen og vil vise deg spesielt fordelene med den ordrestyrte kravfastsettingen nærmere. 

 Forbruksorientert behovsvurdering:

I den forbruksrettede kravfastsettelsen beregnes materialbehovet basert på forbruksverdier fra tidligere perioder. Fremtidige krav bestemmes derfor ved å bruke tidligere forbruksdata, for eksempel fra et produkt. Du må anta at fremtidig etterspørsel vil utvikle seg i tråd med tidligere bestillinger. I tillegg benyttes ulike matematisk-statistiske metoder (stokastikk) for å optimalisere resultatene av beregningen.

Den forbruksrettede fastsettelsen av krav anbefales først og fremst for tertiærvarer, herunder hjelpe- og driftsmateriell samt sliteverktøy. Som regel er dette såkalte C-varer – det vil si varer som kun spiller en underordnet rolle når det gjelder mengde og verdi.

En annen, veldig enkel grunn til å bruke den forbruksrettede behovsvurderingen, er dersom innsatsen for ordrestyrte metoder ikke ville stå i forhold til nytten. Dette er for eksempel tilfellet hvis din bedrift kun produserer enkeltprodukter. Det samme gjelder produkter som kun består av noen få komponenter. I tillegg er forbruksorientert fastsettelse av krav til rimelige varer som er lett å lagre en mulighet.

Ordrestyrt behovsvurdering:

Det er ulike begreper for den rekkefølgeorienterte fastsettelsen av krav: Det kalles også den programorienterte eller deterministiske metoden. Den ordrestyrte bestemmelsen av krav tilordnes den deterministiske disposisjonen og brukes når det er en spesifikk kundeordre. Produksjonsprogrammet er utformet for det kvantum som bestilles direkte av kunden. Den brukes først og fremst til å bestemme de avhengige kravene. Beregningsgrunnlaget er det primære kravet. Primærkravet må derfor først planlegges ved hjelp av et markedsrelatert salgsprogram. Dersom det er flere lokasjoner, overføres det så til anleggsrelaterte produksjonsprogrammer.

Den ordrestyrte fastsettelsen av krav skjer i to trinn. Det første trinnet er basert på informasjon fra eksisterende salgs- eller produksjonsprogrammer (stykklister). Disse fastsettes enten på grunnlag av det anslåtte primærbehovet eller faste kundeordrer. Ut fra primærkravet fastsettes så sekundærkravet og tertiærkravet. Til slutt sammenligner behovsvurderingen nødvendige mengder (bruttobehov) med tilgjengelig lager. Så du vet nøyaktig hvor mye materiale som fortsatt må anskaffes (nettobehov).Det andre trinnet er den rekkefølgeorienterte fastsettelsen av krav, der stykklister fra primærkrav brukes som hjelpemiddel. Moderne ERP-systemer som MONTOR G5 ERP støtter denne prosessen. For å gjøre dette må du kunne bryte ned stykklister og på bakgrunn av dette bestemme de nøyaktige kravene til sammenstillinger og enkeltdeler.

Hvorfor er en stykkliste avgjørende i produksjonen?

Produksjonsflyten er en av de viktigste og mest grunnleggende operasjonene som skapes i ERP-systemer som MONITOR G5 ERP. Informasjonen du lagrer i stykklister - som drift, oppsett og gjennomløpstider, materiell, mengder, priser, osv. - er viktig informasjon som ligger til grunn for videre søknader, for eksempel beregninger, behovsberegninger og tildelingsplaner. Hvis det ikke skapes oversikt over alle enkeltdeler fra starten, kan dette føre til problemer og sette hele produksjonen i fare. I verste fall kan ikke produktene ferdigstilles i tide på grunn av manglende deler, og produksjonseffektiviteten vil lide. 

Fordeler med ordrestyrt behovsvurdering

Ordrestyrt kravfastsettelse har blitt en etablert standard i moderne produksjon. Metodikken er spesielt viktig for bestillingsproduksjon da den muliggjør nøyaktig bestemmelse av avhengige krav, og dermed minimerer overlager og flaskehalser på lageret.

Prinsipielt anbefales alltid ordrestyrt kravfastsettelse ved komplekse produksjonsprosesser når flere komponenter eller produksjonssteder er involvert. Ordrestyrt fastsettelse av krav til engangs- eller spesialproduksjon er særlig viktig. På denne måten er det mulig å bestemme de avhengige kravene nøyaktig og unngå flaskehalser eller lange lagringstider.

Generelt kan det slås fast at ordrestyrte fastsettelser av krav alltid gir mening dersom flere komponenter er tilgjengelige og/eller hvis det er flere produksjonssteder. Prosessen er spesielt godt egnet for komplekse eller kostbare produksjonsserier.

Eksempel på ordrestyrt behovsvurdering

Bilindustrien er et typisk bruksområde for ordrestyrt behovsvurdering. Her må bedrifter anskaffe en hel rekke komponenter og materialer for å bygge et kjøretøy. Hensiktsmessig planlegging og bruk av ordrestyrt kravfastsettelse kan avgjøre nøyaktig hvor høyt det avhengige kravet er. På denne måten kan produksjonen planlegges deretter, slik at alle deler kan anskaffes i nødvendig tid. Ikke bare unngås flaskehalser, men det forhindres også at lageret forblir for fullt for lenge. Det er ingen overkjøp, noe som sparer unødvendige kostnader.

Behovsvurdering med MONITOR G5 ERP

Grunnlaget for ordrestyrt behovsvurdering er et moderne ERP-program som MONITOR G5 ERP. ERP-systemet er ideelt tilpasset behovene til smidige produksjoner og støtter deg derfor med ulike muligheter for å fastsette krav.

Planleggingsinnstillingene er svært viktige her for å lage nøyaktige forslag. Dette er spesielt viktig når du utfører behovsberegningen og nettobehovsberegningen. Det grunnleggende i behovsvurdering kan beskrives med tre ulike metoder. Å bryte det ned i disse metodene gjør det lettere å lære og forstå hvordan systemet fungerer.

Delregistrering: Denne metoden kan brukes til å analysere behovet for enkeltdeler og identifisere eventuelle mangler. Dette gir grunnlag for manuell inntasting av produksjons- og innkjøpsordrer og kalles den manuelle metoden.

Kravberegning: Med denne metoden kan du analysere kravene til ulike utvalgte deler. Du kan også velge å vise kun de delene som har en manko. I tillegg kan du lage ordreforslag for automatisk generering av faktiske ordre. Dette kalles den halvautomatiske metoden.

Nettobehovsberegning: Med nettobehovsberegning genereres automatisk ordreforslag uten å vise "hvorfor". Dette kalles den automatiske metoden.

Ordrerettet behovsvurdering med MONITOR G5 ERP:

En spesielt viktig funksjon i MONITOR G5 ERP er LTK-funksjonen (leveringstidskontroll). For innkjøpt materiale sjekker LTK-funksjonen automatisk om det vil oppstå materialmangel innen ledetiden og beregner graden av omplanlegging som kan utføres uten å støte på problemer med det planlagte materialet. Når du legger inn en bestilling for å fylle etterspørselen, brukes leveringsdatoen for bestillingen som tilgjengelighetsdato for materialet. LTK-funksjonen analyserer deretter produksjonsordren for hver inkluderte lagerført del og beregner en ny sluttdato for produksjonsordren.

Hvis materialet er kritisk for leveringstiden, vil MONITOR G5 ERP foreslå å bytte til en alternativ leverandør med kortere leveringstid. Hvis en alternativ leverandør har samme leveringstid som den vanlige leverandøren, vil LTK-funksjonen foreslå den billigste leverandøren i stedet.

 

Konklusjon:

I lean produksjon er det viktig med intelligent kravbestemmelse for å ha riktig mengde produkter på lager uten risiko for produksjonsflaskehalser. Å ha for mye materiale er heller ikke ønskelig på grunn av høye kapitalbindingskostnader og mangel på lagerkapasitet. Derfor bør en bedrift alltid ha optimalt varelager som kan beregnes ved en ordrestyrt behovsvurdering. Fra et finansielt perspektiv er fastsettelse av krav en avgjørende faktor ettersom en stor del av kapitalen vanligvis er bundet opp i varelageret.

Vil du vite mer om Monitor ERP?  Kontakt Atle.karlsrud@monitorerp.com

 

Monitor ERP System
Karenslyst alle 53
0279 Oslo
Oslo
Norge

Kontaktperson

Send til en kollega

0.032