23948sdkhjf

Arbeidsliv og jus med Grette: 5 praktiske ferieråd til arbeidsgivere

Sommeren er rett rundt hjørnet, og vi i arbeidslivsavdelingen i advokatfirmaet Grette har erfaring med at det ofte oppstår spørsmål rundt arbeidstakeres rettigheter i forbindelse med ferieavvikling.

ARBEIDSLIV OG JUS 1-22: Nedenfor gir vi en kort oversikt over fem temaer knyttet til ferie som du som leder bør kjenne til, inkludert praktiske råd til årets ferieplanlegging.

1. Tre uker sammenhengende ferie

Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstakere gis, og faktisk tar ut, minst 25 virkedager ferie hvert ferieår. Virkedager inkluderer lørdager, slik at dette totalt sett utgjør fire uker og én dag ferie.

Arbeidstakere har rett og plikt til å avvikle full ferie hvert år, men kan motsette seg dette dersom arbeidstaker ikke har opptjent feriepenger til å dekke lønnsbortfallet under feriefraværet.

Hovedregelen er at arbeidstaker kan kreve tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september (hovedferieperioden). Ønsker arbeidsgiver eller arbeidstaker at ferien avvikles utenom hovedferieperioden, må dette avtales skriftlig.

Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, er det arbeidsgiver som har siste ord om plasseringen av de sammenhengende tre ferieukene i hovedferieperioden. Vi anbefaler likevel arbeidsgivere å imøtekomme arbeidstakernes ønsker om feriens plassering så langt det er praktisk mulig.  

Merk at tidspunktet for ferieavviklingen skal drøftes med arbeidstakerne eller deres tillitsvalgte i god tid før ferien. Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å få vite om feriefastsettingen senest to måneder før ferien begynner.

2. Den femte og sjette ferieuken

Mange arbeidstakere har avtalefestet rett til fem uker ferie, det vil si fire dager mer enn lovens minimumskrav. En slik utvidet rett til lengre ferie gis enten gjennom tariffavtale eller individuell avtale mellom den ansatte og arbeidsgiveren.

Videre har arbeidstakere fra og med det året de fyller 60 år lovbestemt krav på en ekstra uke ferie, ofte omtalt som «senioruken». Arbeidstaker har derimot ikke krav på ytterligere én senioruke ved fylte 60 år i de tilfeller hvor arbeidstaker på forhånd har avtalefestet ferie på fem uker.

Senioruken vil kun komme i tillegg til en eventuell avtalt rett til fem ukers ferie dersom dette står uttrykkelig i det grunnlaget som gir rett til den femte ferieuken, eksempelvis av tariffavtale eller av arbeidsavtalen.

Det er derfor viktig at du som arbeidsgiver undersøker og har klart for deg hvilke ferierettigheter den enkelte senior i din virksomhet har. Merk at arbeidstaker kan gi arbeidsgiver varsel om avvikling av senioruken så kort som 14 dager i forveien.

3. Endring av avtalt ferie

En avtale om ferie er, i likhet med enhver annen avtale, bindende. Som hovedregel kan derfor verken arbeidsgiver eller arbeidstaker ensidig endre avtalt ferie.

Ferieloven gjør imidlertid et visst unntak for arbeidsgiver i de tilfeller hvor uforutsette hendelser vil føre til at avvikling av den fastsatte ferien vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.

Det er verdt å merke seg at arbeidstaker kan kreve erstattet merutgifter som følge av at arbeidsgiver legger om avtalt ferie, inkludert utgifter for nær families omlegging av ferie.

Dette kan for eksempel være avbestillingsgebyrer eller tap av verdien av flybilletten som ikke kan brukes på nytt. Arbeidstaker skal i slike tilfeller stilles økonomisk som om den opprinnelige feriefastsettelsen ikke hadde funnet sted.

4. Overføring av ferie fra tidligere år

Siden de to siste årene har vært preget av reiserestriksjoner og smittevernstiltak, har mange arbeidstakere i denne perioden tatt ut mindre ferie enn de har krav på.

Det er derfor grunn til å tro at mange arbeidstakere har akkumulert betydelige mengder ferie som de ønsker å ta ut nå som coronarestriksjonene er opphevet. Det er kun tillatt å avtale overføring av 12 virkedager ferie fra ett år til det neste, men lovfestet ferie, som verken er avviklet ved utløpet av ferieåret eller er avtalt overført, blir automatisk med over til neste ferieår.

Arbeidsgivere bør derfor raskt danne seg oversikt over hvor mye ferie de ansatte har spart opp, og legge en plan for hvilke arbeidstakere som skal avvikle ferie til hvilken tid.

Bortsett fra den ovennevnte hovedferieperioden, er det nemlig god anledning for arbeidsgiver til å beslutte når avviklingen av slik akkumulert ferie skal finne sted – eksempelvis til en tid på året der det erfaringsmessig er mindre å gjøre enn ellers.

5. Utsatt ferie på grunn av sykdom

Sykdom kan gi arbeidstaker rett til å utsette ferie til senere i ferieåret. Betingelsen er at arbeidstaker er 100 prosent sykmeldt før ferien starter. Arbeidstaker kan i så fall kreve ferien utsatt fra første sykedag.

Det er imidlertid viktig å merke seg at arbeidstaker må kunne dokumentere sykdommen med legeerklæring, og fremsette denne så raskt som praktisk mulig og senest på arbeidstakers siste arbeidsdag før ferien.

Blir arbeidstaker syk i løpet av ferien, kan vedkommende kreve et tilsvarende antall feriedager utsatt til senere i ferieåret. Også her er det en betingelse at sykdommen skal dokumenteres med legeerklæring og at denne fremsettes så raskt som praktisk mulig.

Dersom du har andre spørsmål til ferie er du velkommen til å kontakte advokat Elisa Eichstetter eller advokat/partner Thorkil H. Aschehoug, begge i Grettes arbeidslivsavdeling.

Kilde: Advokatfirmaet Grette AS

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094